Polityka prywatności

Wprowadzenie

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników o tym, jak przetwarzamy ich dane osobowe i pliki cookie, gdy korzystają z naszej strony internetowej Mojeurlopy.pl. Przetwarzamy dane osobowe i pliki cookie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Łukasz Grzejszczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Grzejszczak, z siedzibą pod adresem: ul. Gen. Meriana C. Coopera 6A/39, 01-315 Warszawa, NIP: 8361768548, REGON: 147168582, e-mail: kontakt@mojeurlopy.pl, numer telefonu: 22 299 07 73.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, ponieważ nie jesteśmy zobowiązani do tego na podstawie RODO.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • wysyłanie newslettera z informacjami o ofertach, promocjach, nowościach i poradach dotyczących Mojeurlopy.pl - na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • realizacja zamówienia, wystawienie faktury, obsługa reklamacji i zwrotów, dochodzenie roszczeń związanych z umową sprzedaży - na podstawie umowy z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • analityka i statystyka ruchu i zachowań użytkowników na stronie internetowej - na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest poprawa jakości i funkcjonalności strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb i preferencji użytkowników
 • dostosowywanie i wyświetlanie reklam na stronie internetowej i poza nią - na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe użytkowników przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez czas wymagany przez przepisy prawa, np. podatkowe lub rachunkowe. Szczegółowo, przechowujemy dane osobowe użytkowników przez następujące okresy:

 • dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania newslettera - do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika lub zaprzestania wysyłania newslettera przez administratora
 • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i zwrotów, dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży - przez czas niezbędny do wykonania umowy, a następnie przez czas wymagany przez przepisy prawa, np. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • dane osobowe przetwarzane w celu analityki i statystyki ruchu i zachowań użytkowników na stronie internetowej - przez czas niezbędny do realizacji uzasadnionego interesu administratora, a następnie przez czas wymagany przez przepisy prawa, np. 3 lata od ostatniej aktywności użytkownika na stronie internetowej
 • dane osobowe przetwarzane w celu dostosowywania i wyświetlania reklam na stronie internetowej i poza nią - do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika lub zaprzestania wyświetlania reklam przez administratora.

Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych

Współpracujemy z następującymi podwykonawcami, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które określają zakres, cel, sposób i warunki przetwarzania danych, a także obowiązki i uprawnienia stron:

 • Google LLC, z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - usługi analityczne i reklamowe, które pomagają mierzyć ruch i zachowania użytkowników na stronie internetowej, a także dostosowywać i wyświetlać reklamy; zakres danych przekazywanych: adres IP, identyfikator użytkownika, identyfikator sesji, informacje o urządzeniu, informacje o aktywności na stronie internetowej, informacje o preferencjach i zainteresowaniach użytkownika; podstawa prawna i gwarancje dla transgranicznego przekazania danych: zgoda użytkownika na pliki cookies analityczne i reklamowe oraz standardowe klauzule umowne zgodne z modelem Komisji Europejskiej
 • ZENBOX Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: Poznań 60-829, ul. Franklina Roosevelta 22 - usługa hostingowa, która zapewnia utrzymanie i funkcjonowanie strony internetowej; zakres danych przekazywanych: dane osobowe zawarte w treści strony internetowej, w tym dane kontaktowe, dane zamówienia, dane faktury, dane newslettera itp.; podstawa prawna i gwarancje dla transgranicznego przekazania danych: nie dotyczy, ponieważ podwykonawca znajduje się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie obowiązuje RODO.

Prawa użytkowników związane z ochroną danych osobowych

Użytkownicy mają następujące prawa związane z ochroną danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy przetwarzamy jego dane osobowe, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, z kim je dzielimy, jak długo je przechowujemy, jakie są źródła tych danych, czy stosujemy profilowanie lub automatyczne podejmowanie decyzji, jakie są prawa użytkownika i jak z nich skorzystać. Użytkownik ma również prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo odczytywalnym formacie. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik powinien skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: kontakt@mojeurlopy.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Odpowiemy na żądanie użytkownika.

Sposób ochrony danych osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, utracie, zniszczeniu lub zmianie danych osobowych.

W szczególności:

 • na stronie Mojeurlopy.pl używamy szyfrowania SSL aby zapewnić bezpieczną komunikację między użytkownikiem a naszym serwerem. Wdrożyliśmy certyfikat SSL typu OV (Organization Validation), który potwierdza własność domeny oraz tożsamość naszej firmy. Korzystamy z mocnego szyfrowania krzywych eliptycznych o rozmiarze klucza 383 bitów, co zapewnia dodatkową ochronę przed próbami włamania.
 • przechowujemy dane osobowe na serwerach firmy Zenbox Sp. z o.o., która zapewnia wysoki poziom ochrony danych osobowych i stosuje się do RODO
 • ograniczamy dostęp do danych osobowych tylko do osób upoważnionych, które są zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych
 • regularnie aktualizujemy nasze systemy i oprogramowanie, aby zapobiegać atakom hakerskim i innym zagrożeniom
 • monitorujemy i kontrolujemy procesy przetwarzania danych osobowych, aby wykrywać i eliminować wszelkie nieprawidłowości

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika, gdy odwiedza on naszą stronę internetową. Pliki cookie mogą służyć do różnych celów, takich jak zapamiętywanie preferencji użytkownika, śledzenie jego aktywności, dostosowywanie i wyświetlanie reklam, zbieranie danych statystycznych itp.

Na naszej stronie internetowej używamy tylko plików cookie podmiotów trzecich, które są instalowane przez usługi Google Analytics i AdSense. Google Analytics to usługa analityczna, która pomaga nam mierzyć ruch i zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej. AdSense to usługa reklamowa, która pomaga nam dostosowywać i wyświetlać reklamy na naszej stronie internetowej i poza nią. Pliki cookie od Google Analytics i AdSense służą do zbierania informacji o adresie IP, identyfikatorze użytkownika, identyfikatorze sesji, informacjach o urządzeniu, informacjach o aktywności na stronie internetowej, informacjach o preferencjach i zainteresowaniach użytkownika. Pliki cookie od Google Analytics i AdSense są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres do 2 lat.

Aby korzystać z plików cookie od Google Analytics i AdSense, musimy uzyskać zgodę użytkownika. Uzyskujemy zgodę użytkownika za pomocą okienka zgody, które pojawi się przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej. W okienku zgody użytkownik może wyrazić, zmienić lub cofnąć swoją zgodę na pliki cookie analityczne i reklamowe. Użytkownik może również zarządzać plikami cookie za pomocą narzędzia TCF IAB, które współpracuje z Google AdSense. Użytkownik może również usunąć pliki cookie z urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o plikach cookie od Google Analytics i AdSense można znaleźć na stronach:

Sposób informowania użytkowników o zmianach w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jeśli zajdzie taka potrzeba lub jeśli zmienią się przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. O każdej zmianie w polityce prywatności poinformujemy użytkowników na naszej stronie internetowej, a także poprzez e-mail, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej, chyba że inaczej określono w treści zmiany.

Sposób rozwiązywania sporów i reklamacji związanych z ochroną danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub reklamacji związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pomocą adresu e-mail: kontakt@mojeurlopy.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na zgłoszenie użytkownika i rozwiązać problem w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.

Jeśli użytkownik nie uzyska od nas odpowiedzi lub nie będzie zadowolony z naszego rozwiązania, ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, strona internetowa: www.uodo.gov.pl.